Metoder, analysverktyg och kurser

Det finns mängder av olika metoder och verktyg på marknaden. Vilket eller vilka är bäst? Eftersom jag tror att vår förmåga att se andra människor och att kommunicera är grundläggande för ett gott ledarskap, har jag noga valt metoder och verktyg utifrån vissa grundkriterier:

 • att metoderna hjälper dig att se och använda det bästa hos dig själv och människor omkring dig
 • att metoden hjälper dig frigöra din inneboende kraft för att nå dina mål
 • att det är en välrenommerad och spridd metod
 • att teorierna bakom metoden och mätverktygen grundas på forskning och beprövad erfarenhet
 • att mätverktygen har hög validitet och reliabilitet (Validitet står för att det som mäts är relevant i sammanhanget. Reliabilitet står för att mätningen är tillförlitlig).

Metoder

Co-Active coachning –Frigör din inneboende kraft och nå dina mål!

Metoden hjälper dig att se och använda det bästa hos dig själv och människor omkring dig. Det hjälper dig frigöra din inneboende kraft för att nå dina mål. Som din coach stödjer jag dig i livets berg och dalbana genom att lyssna nyfiket, peka på samband, ge dig utmanande uppgifter och uppmuntra dig. Metoden har utvecklats av Coaching Training Institute, CTI, som under de senaste 30 åren utbildat fler än 50 000 coacher över hela världen med fokus på hög kvalitet och integritet.
Efter ett årslångt certifieringsprogram, dokumenterad coacherfarenhet och omfattande kontinuerlig vidareutbildning har jag idag rätt att titulera mig CPPC, PCC enligt International Coach Federation, ICF, regelverk. ICF är ett världsomspännande yrkesförbund för coacher med högt ställda etiska regler.

Team Diagnostic™ – Skapa ett ”dream team”

Team Diagnostic™ TD, är ett mätverktyg och en unik metod för teamutveckling inom organisationer och näringsliv utifrån systemtänkande. Det baseras på forskning och beprövad erfarenhet om hur man skapar långsiktigt hållbara och effektiva team. Verktyget är utvecklat av Team Coaching International i USA och utgår från antagandet att hög positivitet och hög produktivitet ger hög effektivitet.

Metoder för att bygga team har funnits under lång tid. Från extrema överlevnadsövningar till djuplodande psykoanalyser. Team Diagnostic™ skiljer sig från andra metoder på marknaden främst genom att den ser teamet som ett system. Systemvetenskapen definierar ett system som ett antal komponenter (delar av systemet) som tillsammans samverkar för ett gemensamt mål. Hur bra eller dåligt systemet fungerar beror på samspelt mellan systemets komponenter. Teamets kultur påverkar individerna och spelar en avgörande roll för det resultat som teamet uppnår.

Team Diagnostic™ processen erbjuder:
• ett verktyg som mäter teamet som ett system.
• en fungerande modell som definierar inom vilka områden teamet behöver utvecklas för att fungera optimalt.
• en ny syn på team som tar fokus från de individuella medlemmarnas inbördes relationer för att istället fokusera på teamet där helheten är större än summan av delarna.

ORSC – Organizational Relationsship System Coaching

ORSC är en metod som arbetar med relationer utifrån ett Systemtänkande™ för att frigöra kraften och potentialen i alla relationer. ORSC utgår från att det finns gemensamma drag i alla relationssystem. Det gäller vår relation till oss själva, par, grupper, team, organisationer, samhällen eller mellan nationer. Alla relationer har en livscykel, oavsett om det är en livslång nära relation eller en professionell relation som varar ett par timmar, en dag eller över längre tid. Att avsluta en relation är en naturlig del av systemets cykel och det är viktigt att ta vara på de lärdomar som vi fått för att nyttja dem i andra relationer. Enligt ORSC synsätt är konflikter grunden till konstruktiv utveckling av relationen. Genom att använda de metoder för Systemtänkande som ORSC har utvecklat kan alla relationer förbättras, från start till upplösning.

 Strengths Finder -Utveckla dina styrkor och bli en vinnare!

Sedan 2008 har jag utvecklat en metod för både individer och team baserat på Tom Raths bok Strengths Finder 2.0. Metoden har visat sig enkel att använda och har blivit ett uppskattat sätt att hitta konkreta och verksamma sätt för medarbetare att använda sina styrkor för att nå sina egna och företagets mål. Verktyget kan användas separat eller i kombination med andra verktyg.

I artikeln Satsa på dina styrkor (pdf) beskrivs hur styrkor används inom sport och arbetsliv. Den innehåller även konkreta tips till dig som är chef eller medarbetare om vad du bör göra för att skapa en bättre arbetsvardag.

Donald O Clifton, som kallas styrkepsykologins fader och den positiva psykologins förfader, arbetade under 50 år med att utveckla ett instrument för människor att hitta de talanger ur vilka de kan utveckla sina styrkor. Tom Rath och Gallupinstitutet har tagit fram ett test som visar dina mest utmärkande talanger grundat på Cliftons arbete. Gallup har visat att de som identifierar sina talanger och utvecklar dem till styrkor som de får använda i sitt dagliga arbete, har ett sex gånger större engagemang i arbetet än de som inte har denna möjlighet. Dessutom upplever de en större livskvalitet.

Duo-coaching – Utveckla en effektiv kommunikationsstrategi som tar delade ledarskap till nya höjder

Duo-coaching fokuserar på att utveckla samarbetet mellan två personer, snarare än på varje individ för sig. Det är en tydlig metodik grundad på systemteori kombinerat med ett coachande förhållningssätt. Duo-coaching är väl beprövad och använd på arbetspar sedan 2009.

Samarbetsprofil skapar tydlighet

Vi tar fram en samarbetsprofil som är ett konkret verktyg för effektivare samarbete och bättre förståelse för varandra. Verktyget ger en tydlig bild över arbetsparets individualitet och deras sätt att arbeta tillsammans.

En duo kan vara en chef och en medarbetare eller två chefer som vill skapa en hållbar plattform för samarbete och kommunikation.

Duo-coaching används effektivt

 • vid introduktion av ny medarbetare
 • när kollegor vill kommunicera effektivare
 • för att öka lönsamhet, försäljning och resultat
 • för att lösa befintliga samarbetsproblem

Duo-coaching för ledarskap ger

 • bättre strategisk ledning av individer
 • utveckling av ledarskap och coaching
 • underlättar konstruktiv feedback

Duo-coaching för individuell utveckling

 • underlättar samarbete med andra
 • skapar större förmåga att se sina personliga styrkor
 • ger kunskap om hur mitt beteende påverkar andra

Erbjudande:

Kontakta mig så bjuder jag er som har ett delat teamledarskap på en samarbetsprofil där ni får ett test som visar hur ni kan ta ert delade ledarskap till nya höjder.

 

Konfliktlösning – Jag och Du – att kliva utanför våra boxar

Metoden grundar sig på Martin Bubers bok från 1920-talet, Ich und Du. Den handlar om huruvida vi ser på människor som subjekt eller objekt och hur det påverkar oss och våra relationer.

Martin Buber har inspirerat Abinger Institut i USA som utifrån hans idéer har utvecklat en metod för människor att ”se eljest”. Att se på sig själv och på andra på ett nytt sätt, att se problem på ett nytt sätt och att se annorlunda lösningar på problem. Deras bok ”Leadership and self-deception” ligger till grund för den ena av de metoder för konfliktlösning och kommunikation som jag använder.

Non Violent Communication – NVC

Metoden kommer från den amerikanske psykologen Dr Marshall Rosenberg. På svenska kallas den ”Empatisk kommunikation” eller i dagligt tal, Giraffspråket. NVC utgår från att människor världen över har ungefär samma grundläggande behov. Om vi kan förstå våra egna och andras behov i en konfliktsituation ökar chanserna att vi kan hitta lösningar som fungerar för båda. Processen består av fyra steg som vi tränar med individer och grupper.

 • Steg 1 – Att observera utan att värdera
 • Steg 2 – Att identifiera sina känslor
 • Steg 3 – Att identifiera och uttrycka behov
 • Steg 4 – Att ge uttryck för en konkret önskan

 

Analysverktyg

Jag arbetar med fyra olika analysverktyg:

TD™ med TPI – Team Diagostic med Team Performance Indicators – ett diagnostikverktyg som ger en tydlig bild av ett team presenterat på olika detaljnivåer. Det ger en bild av hur effektivt ditt team är genom att titta på 14 olika indikatorer som styr produktivitet och teamkultur.

Team Leader View, TLV – här får du en bild av hur du ser på ditt team och du får syn på dig själv som teamledare. Testet är mycket uppskattat och passar dig som gärna vill ha ut mer av ditt team och utveckla dig själv som ledare.

DISC  24/7- ett självskattningsverktyg där du lär känna dig själv och din omgivning . Du förstår varför du handlar som du gör i bestämda situationer. Du får insikter om hur ditt egna sätt att kommunicera och agera påverkar ditt sätt att tolka andras sätt att kommunicera och agera. Diskussionen med dina kollegor underlättas när ni alla vet vilken färg som bäst beskriver hur ni reagerar i olika situationer:  gul, grön, röd eller blå.

Strengths Finder 2.0 hjälper dig att hitta dina talanger och utveckla dem till styrkor och hur du kan använda dem för att uppnå det du vill.  

Genom att knyta en DISC-analys eller en Strengths Finder 2.0 till Duo-coaching eller andra coach-processer ökar självkännedomen och därmed förmågan att nå uppsatta mål.

 

Kurser

Stella Nova erbjuder dig skräddarsydda kurser och seminarier. Jag arbetar med väl beprövade metoder som har sin grund i beteendevetenskaplig forskning. Kurserna bygger på processbaserat lärande och aktivt deltagande. Deltagarna får tillgång till konkreta verktyg som kan tillämpas direkt. Seminarierna kan utformas som korta inspirationsföreläsningar eller som hel- eller halvdagsseminarier, allt utifrån målgrupp och behov.

 • Kapitalisera på dina styrkor och navigera runt dina svagheter
  Vi vänder upp och ner på invanda begrepp och visar hur du som ledare och medarbetare blir en vinnare genom att hitta dina styrkor. Du får även lära dig att navigera runt dina svagheter och hur du lär dina medarbetare att göra samma sak.
 • Ett coachande förhållningssätt
  Målgrupp är ledare och chefer på alla nivåer. Lär dig det coachande förhållningssättet och bidra till att medarbetarna blir mer engagerade och dedikerade till sina uppgifter.
 • En vinnande vardag – Out of the box
  Befinner du dig i eller utanför boxen? Hur betraktar du människor i din närhet? Är de verktyg, hinder, ointressanta eller spännande personer som vill och kan bidra?
 • Tolkningsfri kommunikation
  Att kunna kommunicera är viktigt i alla relationer. Vi vill alla nå fram till kollegor, kunder, partners och vänner. Är det möjligt att skapa relationer där acceptans och förståelse är viktigare än att tycka lika, där ni kan skapa allianser för att nå ett gemensamt mål utan att vara helt överens om alla detaljer? Kursen vänder sig till medarbetare på alla nivåer. Målet är att undvika missförstånd och få saker och ting att hända. Kort sagt … att skapa resultat, arbetsglädje och energi.
 • Wow – i dag ska jag gå till jobbet!
  Kursen vänder sig till alla som vill känna så. Är det möjligt? Alltid? Jag säger Ja! Amplituden på wowet kan variera med dagsformen. Men det kan definitivt finnas där. Jag visar hur ni skapar både arbetsglädje och ökade resultat genom att öka förståelsen för vad ni behöver för att trivas. Vi tittar på strukturer för effektiva möten, konstruktiva arbetsformer, nya sätt att jobba mot satta mål. Ni hittar nycklarna till wow-tänkandet.
 • Kursen vänder sig till företag och organisationer som vill ha engagerade medarbetare och nöjda kunder. Ni når era mål, ni skapar arbetsglädje och undviker destruktiva konflikter. Sjukfrånvaron minskar och ni slipper arbeta med ”besvärliga människor”. Effektiviteten ökar och ni ”wow:ar” era kunder, medarbetare, chefer och varandra.