Därför valde jag Team Diagnostic-metodiken

“The fundamental task of leaders is to prime good feeling in those they lead. That occurs when a leader creates resonance – a reservoir of positivity that frees the best in people. At its root, than, the primal job of leadership is emotional.”

Så skriver Daniel Goleman i sitt arbete Emotional Intelligence Work, doktor i psykologi från Harward, som även skrivit bland annat Prime Leadership.

Anledningarna till att jag valt att arbeta med just Team Coaching International (TCI) och metodiken Team Diagnostic är flera.

Först och främst Philip Sandahl. Phil är en av pionjärerna inom coaching. Det var han som skrev första upplagan av Co-Active coaching, en ”bibel” inom coaching. Senare träffade han Alexis Philips som hade utvecklat ett system för att mäta effektivitet i team. Tillsammans skapade de Team Diagnostic™, den första metoden för att mäta teams  utveckling över tid.

För det andra har TCI ett tydligt mål: att skapa och bibehålla högpresterande team inom organisationer. TCI har funnits på marknaden i 10 år och har arbetat med tusentals team. Det har lett fram till en unik, verksam och mätbar metod som underlättar för team och teamledare som ständigt står under press att skapa mer med mindre.

För det tredje baserar de sin metod på forskning och beprövad erfarenhet. Nedan beskriver jag de viktigaste grunderna för Team Diagnostic™.

Senare tids forskning och erfarenhet visar att team fungerar som system i allmänhet. Ett system definieras som en uppsättning samspelande komponenter med inbördes relationer. Hur bra eller dåligt systemet fungerar beror mer på samspelet mellan systemets komponenter eller dess relationer, än på de enskilda delarna.

Tanken att se team som system kommer från Peter Senge´s arbete om lärande organisationer ”The Fifth Disipline” . Där beskriver Senge mentala modeller hos individer och hur dessa påverkar organisationer.

Daniel Goleman utgick från individer i sitt arbete om emotionell intelligens. TCI har översatt hans arbete till grupper. En grupp måste ha hög emotionell intelligens för att prestera optimalt. En miljö som tar fram det bästa hos varje individ skapar framgångsrika team.

John R Katzenbach och Douglas K Smith beskriver i sin bok The Wisdom of teams: Creating the High Performance Organization, sex faktorer som utgör grunden för alla framgångsrika team.

  • att alla i teamet är överens om syftet eller uppdraget de är satta att utföra
  • att alla i teamet är engagerade
  • att alla i teamet har samma syn på vad som är framgång och hur den mäts
  • att alla i teamet är överens om de normer som styr teamet
  • att alla i teamet är överens om de rutiner man arbetar efter
  • att det finns tydliga regler som alla erkänner och accepterar

TCI:s metod Team Diagnostic™ har två dimensioner. Produktivitet och positivitet. Tillsammans skapar de grunden för effektivitet och arbetstillfredsställelse.

Faktorerna för produktivitet har valts utifrån  forskning kring vilka faktorer som påverkar olika gruppers effektivitet i FoU team, gjord av R.J Marchall och J.M. Lowther, vid  The Australian Commonwealth Scientific and Research Organization (CSIRO).

Produktivitet definieras som kapaciteten att genomföra den uppgift som gruppen är satt att utföra, till exempel att leda ett företag, utveckla en ny produkt eller bygga en maskin inom föreskrivna tids- och kostnadsramar. De faktorer som mäts är: finns tillräckliga resurser och erfarenheter inom gruppen för att nå målen, om mål och strategier är tillräckligt tydliga för medlemmarna, om det finns samsyn kring arbetets inriktning och gruppens sammanhang, att reglerna är klara, att det finns en effektiv beslutsprocess, att alla är intresserade av att utveckla effektiva arbetssätt och förändring, och att det finns flexibilitet och gott ledarskap.

Positivitetsindikatorerna  kommer främst från John Gottman vid Relationship Research Institute at the Univerity of Washington, som under 25 år studerat frågan ”Vad är det som gör att relationer fungerar” i äktenskap och familjer. Gottman säger sig kunna förutse om relationer fungerar eller ej utifrån graden av positivitet. TCI har överfört dessa kunskaper till teamnivå.

Teamets positivitet kopplas till samspelet mellan teammedlemmarna och den process som gör att de fungerar som ett team.  De positiva faktorerna som mäts är optimism, vision, förtroende, respekt, kommunikation, förmåga att inkludera alla och att arbeta med konflikter som uppstår, kamratskap samt förmåga att se och bejaka olikheter.

Slutligen har Blake och Moutons arbete om olika chefs- och ledarskapsstilar från 1960-talet spelat en viktig roll i skapandet av Team Diagnostic™ Assessment.

Team Diagnostic™ metodiken  är utformad för att visa på en grupps styrkor och möjligheter att arbeta vidare med dem för att skapa långsiktigt hållbara högpresterande team som producerar resultat. Fokus ligger på teamets styrkor och bygger på dem istället för att leta efter problemen. Vi bygger vidare på gruppmedlemmarnas positiva och emotionella band sinsemellan. Här skiljer sig metoden från traditionella problemanalysmetoder som vanligtvis skapar skuld, försvar och avser att bryta upp relationer och göra sig av med ”besvärliga personer”.

Team Diagnostic™ ser teamet som ett system där helheten är mer än summan av delarna.

Förändring tar tid. En  Team Diagnostic™ process sträcker sig därför över 6-18 månader så att teamet kan säkerställa att insikter fördjupas och nya arbetssätt befästs. Utvecklingen mäts och såväl kvalitet som produktivitet har visat sig öka med i snitt 20-25% hos de team som deltar aktivt i en sådan process.

 

Kommentera